मैदान भाड्याने घेण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज

यवतमाळ येथील शासकीय मैदान अस्थायी पद्धतीने मर्यादित कालावधी करिता भाड्याने घेण्याकरिता खालील अर्ज भरा

यवतमाळ येथील शासकीय मैदान अस्थायी पद्धतीने मर्यादित कालावधी करिता भाड्याने घेण्याकरिता खालील अर्ज भरा

अर्ज दिनांक:


सूचना :

                                  टीप :- फटाका दुकान ची संख्या १ ते ५० वरून १ ते ५७ करण्यात आलेली आहे दुकाने ३ x ७ या आकाराचे  राहतील. 

1. अधिक माहिती करिता आणि अर्ज/परवानगी चे नियम जाणून घेण्याकरिता येथे क्लिक करा-  शासन निर्णय दिनांक ०३-०३-२००७ व माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश दिनांक १७-०४-२०१८ व माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे आदेश क्र.क.ली./राजस्व -२/का.वि./५१४/२०१८ दि.१६/०८/२०१८ व माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे आदेश क्र.अ.का ./राजस्व -२/का.वि./398/2023  दि.25/04/2023 

2.सदर जागेवर विद्युत लाईन घेण्यास हरकत नाही,तरी कोणतीही हानी होणार नाही याची दक्षता घेईल  / झाल्यास आवेदक जबाबदार राहील .

3.परवानगी कोणत्याही वेळी रद्द करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यवतमाळ यांना राहील.

4. आझाद मैदान या जागेमध्ये मोर्चेकरी, उपोषण धारक यांचेकरिता जागा आरक्षित आहे.

5. ज्या अर्जदारास भाडेतत्वावर मैदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे त्या अर्जदाराने दुसऱ्या व्यक्तीस परस्पर मैदान उपलब्ध करून दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास अर्जदार फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहील.

6.मा.जिल्हाधिकारी यांचे आदेश दि.१०/०३/२०२२ नुसार आझाद मैदान व समता मैदान हे. ऐतिहासिक मैदान आहेत यांचे पावित्र्य राखण्याकरिता स्वच्छता, देखभाल, अतिक्रमण हटविणे करिता हस्तांतरित केले असून जर संपूर्ण समता मैदान भाड्याने आवश्यक असेल / आझाद मैदान यातील दुकानापुरती जागा भाड्याने पाहिजे असेल तर  मुख्याधिकारी न.प. यवतमाळ यांचे कडे अर्ज करून त्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.

7. दि. २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन निमित्त शासकीय कार्यक्रम समता मैदान येथे  आयोजित करण्यात येत असतो या कार्यक्रमाकरिता पोलीस विभाग तयारी करीत असल्याने त्यांना तालीमकरीता सदर मैदान दि. २० जानेवारी ते २६ जानेवारी पर्यंत राखीव ठेवण्यात येईल.

           माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे आदेश क्र.क.ली./राजस्व -२/का.वि./५१४/२०१८ दि.१६/०८/२०१८ नुसार अटी शर्ती ला अधीन राहून मंजुरी प्रदान केल्यावरून संबधितांना या अटी व शर्ती चे पालन करणे सुद्धा बंधनकारक आहे

१.शासकीय कर्यक्रम / नैसर्गिक आपत्ती / कायदा व सुव्यवस्था या बाबी उद्भवल्यास देण्यात आलेली परवानगी कोणत्याही वेळी रद्द करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यवतमाळ यांना राहील.             

टीप:- फोटोची (jpeg) साइझ कमीत कमी ५० KB ते जास्तीत जास्त १०० KB असावी व कागदपत्रांची (pdf) साईझ कमीत कमी १०० KB ते जास्तीत जास्त ३०० KB असवी.

प्रत :- १). मा. जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना माहितीस सविनय सादर  

         २). मा.जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना माहितीस सविनय सादर  

         ३).  १.तहसीलदार यवतमाळ २.मुख्याधिकारी नगरपरिषद यवतमाळ. ३.ठाणेदार शहर पोलीस स्टेशन यवतमाळ 

          आपली उपरोक्त ठिकाणच्या मंजुरात दिलेल्या दुकानच्या स्थळी वरील अटी व शर्ती चे पालन होत असल्याची शहनिशा करण्याची जबाबदारी राहील या बाबत वेळोवेळी तपसण्या करणे उल्लंघन होत असल्यास संबधितांवर आवश्यक ती कार्यवाही करावी  व याबाबत अनुपालन अहवाल सादर करावा.   


मैदान भाड्याने घेण्याकरिता मालमत्तेची माहिती
अर्जदाराची माहिती


सूचना : अर्जदाराचे चारित्र प्रमाणपत्र हे अर्ज (आज दिनांक 17/07/2024 रोजी) भरतेवेळी मागील १ वर्षाच्या आतील असावे, म्हणजेच अर्जदाराचे चारित्र प्रमाणपत्र हे अर्ज (आज दिनांक 17/07/2024 रोजी) भरतेवेळी 17/07/2023 या तारखेचे अथवा 17/07/2023 या तारखेनंतर चे हवे, 17/07/2023 च्या आधीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. तसेच अर्जदाराचे चारित्र प्रमाणपत्र हे जिल्हा पोलीस अधीक्षक (जि. पो. अ.) यवतमाळ यांचे कडूनच प्राप्त केलेले असावे.

© Copyright 2024