मैदान भाड्याने घेण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज

यवतमाळ येथील शासकीय मैदान अस्थायी पद्धतीने मर्यादित कालावधी करिता भाड्याने घेण्याकरिता खालील अर्ज भरा

यवतमाळ येथील शासकीय मैदान अस्थायी पद्धतीने मर्यादित कालावधी करिता भाड्याने घेण्याकरिता खालील अर्ज भरा

अर्ज दिनांक:


सूचना :

                                        दि. १ जुलै २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत पावसाळा व नैसर्गिक आपत्तीचा धोका होण्याची शक्यता लक्षात घेता शासकीय मैदाने      ( समता मैदान व आझाद मैदान) भाड्याने देण्याचे बंद राहील. याबाबत जाहीर सूचना  yavatmal.gov.in या जिल्ह्याचे संकेतस्थळावर,कार्यालयाचे सूचना फलकावर व प्रसिद्धीकरिता जिल्हा माहिती अधिकारी यांना कळविण्यात आले आहे.

१. अर्ज दाखल केल्या नंतर तीन दिवसात उ. वि. अ. यवतमाळ यांचे कार्यालयात सदर अर्जाच्या चार प्रती आवश्यक कागदपत्रासह मैदान भाडे अर्ज फी १००० रुपये शासकीय खजिन्यात भरणा करण्याकरिता संपर्क साधावा. त्यानंतर नाहरकत प्रमाणपत्र या कार्यालयामार्फत मागविण्यात येईल. भूभाडे भरताना अर्ज फी आकारणी भाड्यातून वजा करण्यात येईल.नाहरकत प्रमाणपत्र नकारात्मक अभिप्राय असल्यास अथवा प्राथ्यम्य क्रमाने मैदान उपलब्ध न झाल्यास अर्ज फी १००० रुपये शासकीय खजिन्यात सरकार जमा होईल सदर रक्कम ना-देय आहे.(परत मिळणार नाही) 
२. पडताळणी अंती अर्ज पात्र ठरल्यास शासन निर्णय दिनांक ०३-०३-२००७ व माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश दिनांक १७-०४-२०१८ नुसार अटी-शर्तीवर परवानगी देण्यात येईल.
३. कुठल्याही परिस्थितीत परवानगी देण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार हा उ. वि. अ. यवतमाळ यांचा राहील.
४. अधिक माहिती करिता आणि अर्ज/परवानगी चे नियम जाणून घेण्याकरिता येथे क्लिक करा-  शासन निर्णय दिनांक ०३-०३-२००७ व माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश दिनांक १७-०४-२०१८ व माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे आदेश क्र.क.ली./राजस्व -२/का.वि./५१४/२०१८ दि.१६/०८/२०१८

५.सदर जागेवर विद्युत लाईन घेण्यास हरकत नाही,तरी कोणतीही हानी होणार नाही याची दक्षता घेईल  / झाल्यास आवेदक जबाबदार राहील .

           माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे आदेश क्र.क.ली./राजस्व -२/का.वि./५१४/२०१८ दि.१६/०८/२०१८ नुसार अटी शर्ती ला अधीन राहून मंजुरी प्रदान केल्यावरून संबधितांना या अटी व शर्ती चे पालन करणे सुद्धा बंधनकारक आहे

१.आझाद मैदान / समता मैदान  यवतमाळ येथे स्वेटर / फटाका दुकानास / इतर दुकानास / इतर प्रयोजनाकरिता परवानगी मिळाल्यानंतर कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरू नये या अनुषंगाने योग्य ती काळजी संबधित  दुकानदारांनी / संबधित आयोजकांनी घ्यावी .

२.प्रदर्शनी (क्राफ्ट बाजार / मीना बाजार) व इतर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 7000 चौ. मीटर  एवढी मोकळी जागा आझाद मैदान येथील भूभाडे आकारून देण्यात येईल 

३. क्रीडा स्पर्धा व इतर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ  करिता १०० x १०० चौ. मिटर एवढी मोकळी जागा समता मैदान येथील भूभाडे आकारून देण्यात येईल 

४. आझाद मैदान या जागेमध्ये मोर्चेकरी, उपोषण धारक यांचेकरिता जागा आरक्षित असल्याने क्रमांक 6 या अटी व्यतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देता येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

५.ज्या अर्जदारास भाडेतत्वावर मैदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे त्या अर्जदाराने दुसऱ्या व्यक्तीस परस्पर मैदान उपलब्ध करून दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास अर्जदार फौजदारी कार्यवाहीस पात्र राहील.

६. आझाद मैदान यवतमाळ येथे स्वेटर / फटाका दुकानदार / इतर  दुकान मंजुरी करिता अर्ज करतेवेळी  कोरोना लसीकरणाचे प्रमानपत्र (नसल्यास  मागील ८ दिवसातील RTPCR Negative टेस्ट प्रमाणपत्र) अर्जात देण्यात आलेल्या चारित्र्य प्रमाणपत्रा सोबत जोडावे. 

 

प्रत :- १). मा. जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना माहितीस सविनय सादर  

         २). मा.जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना माहितीस सविनय सादर  

         ३).  १.तहसीलदार यवतमाळ २.मुख्याधिकारी नगरपरिषद यवतमाळ. ३.ठाणेदार शहर पोलीस स्टेशन यवतमाळ 

          आपली उपरोक्त ठिकाणच्या मंजुरात दिलेल्या दुकानच्या स्थळी वरील अटी व शर्ती चे पालन होत असल्याची शहनिशा करण्याची जबाबदारी राहील या बाबत वेळोवेळी तपसण्या करणे उल्लंघन होत असल्यास संबधितांवर आवश्यक ती कार्यवाही करावी  व याबाबत अनुपालन अहवाल सादर करावा.   

 

 


मैदान भाड्याने घेण्याकरिता मालमत्तेची माहिती
अर्जदाराची माहिती


सूचना : अर्जदाराचे चारित्र प्रमाणपत्र हे अर्ज (आज दिनांक 26/06/2022 रोजी) भरतेवेळी मागील १ वर्षाच्या आतील असावे, म्हणजेच अर्जदाराचे चारित्र प्रमाणपत्र हे अर्ज (आज दिनांक 26/06/2022 रोजी) भरतेवेळी 26/06/2021 या तारखेचे अथवा 26/06/2021 या तारखेनंतर चे हवे, 26/06/2021 च्या आधीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. तसेच अर्जदाराचे चारित्र प्रमाणपत्र हे जिल्हा पोलीस अधीक्षक (जि. पो. अ.) यवतमाळ यांचे कडूनच प्राप्त केलेले असावे.

© Copyright 2022